Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató

Bevezetés

A webáruház tulajdonosa a Filmtrack Productions and Management Kft (Székhely: 2142 Nagytarcsa, Petőfi utca 17, Levelezési cím: 2142 Nagytarcs, Petőfi utca 17., Cégjegyzékszám: 13 09 147216, Adószám: 23358744-2-13 - a továbbiakban: „Adatkezelő”), mely az Általános Szerződései Feltételekben (ÁSZF) hivatkozott Honlapon keresztül megvásárolható Termékek forgalmazója, egyben a Vevők és a Honlap egyéb felhasználói személyes adatainak kezelője is. 

A webáruház üzemeltetője a  Design Nation Kft. (Székhely: 1154 Budapest, Wesselényi utca 28., Adószám: HU 26745811-2-42, Cégjegyzékszám: 01 09 342508- a továbbiakban: „Adatkezelő”), mely a webáruház tulajdonosához hasonlóan az Általános Szerződései Feltételekben (ÁSZF) hivatkozott Honlapon keresztül megvásárolható Termékek forgalmazója, egyben a Vevők és a Honlap egyéb felhasználói személyes adatainak kezelője is. 

Az Adatkezelő a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) („Rendelet”) szerinti kötelezettségének eleget téve adja az alábbi tájékoztatást.

Jelen adatkezelési tájékoztató az ÁSZF-ben meghatározott Honlapon működő webáruház (http//cylashop.com) által nyújtott szolgáltatások keretében a Vevő és a Honlap egyéb felhasználói által megadott személyes adatok kezeléséről ad tájékoztatást. 

A tájékoztató és annak későbbi módosításai a közzététellel lépnek hatályba.


Az adatkezelő elérhetőségei

Cégnév: Filmtrack Productions and Management Kft.

Székhely: 2142 Nagytarcsa, Petőfi utca 17.

Levelezési cím: 2142 NagytarcsaPetőfi utca 17.

Cégjegyzékszám: 13 09 147216

Adószám: 23358744-2-13

Telefonszám: +36 30 534 2546

Cégnév: Design Nation Kft. 

Székhely: 1154 Budapest, Wesselényi utca 28. 

Levelezési cím: 1154 Budapest, Wesselényi utca 28. 

Cégjegyzékszám: 01 09 342508 

Adószám: HU 26745811-2-42 

Telefonszám: + 36 20 9 729 109  

E-mail: ugyfelszolgalat@designnation.hu  

Weboldal: www.cylashop.com 


Fogalom meghatározások
 

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

 1. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

 1. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

 1. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

 1. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 

 1. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

 1. A jelen tájékoztatóban használt egyéb, nagy kezdőbetűvel jelzett szavak (pl: Vevő, Szerződés, Termék) pontos fogalommeghatározását az ÁSZF bevezető rendelkezési között találja meg.


  A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységének megtervezése, végrehajtása és az egyes adatkezelési műveletek elvégzése során az alábbi alapelveket tartja szem előtt:

 1. A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”).

 

 1. Személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból lehet gyűjteni, azokat ezen célokkal össze nem egyeztethető módon kezelni nem lehet. A Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”).

 

 1. Csak az adatkezelési cél szempontjából elengedhetetlenül szükséges adatokat szabad kezelni („adattakarékosság”).

 

 1. A kezelt személyes adatoknak pontosnak, naprakésznek kell lenniük és minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat törlése vagy helyesbítése haladéktalanul megtörténjen („pontosság”).

 

 1. Az Adatkezelő a kezelésében lévő személyes adatokat kizárólag az adatkezelési cél teljesüléséhez szükséges ideig kezelheti („korlátozott tárolhatóság”).

 

 1. Gondoskodni kell arról, hogy hogy a személyes adatok kezelése megfelelő technikai és szervezési intézkedések mellett történjen, biztosítva a személyes adatok biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet („integritás és bizalmas jelleg”).

 

 1. Az Adatkezelő a rá irányadó adatvédelmi jogszabályok alapján felelős az (1) – (6) bekezdés szerinti alapelveknek való megfelelésért; további kötelezettsége pedig az, hogy mindenkor képesnek kell lennie e megfelelés igazolására is („elszámoltathatóság”).

 

 

Adatkezelések


A webáruház működtetéshez kapcsolódó adatkezelés

 

 

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:


 

 

Személyes adat

Az adatkezelés célja

​Jelszó

A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

Vezeték-és keresztnév

A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.

E-mail cím

​Kapcsolattartás.

​Telefonszám

Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések egyeztetése érdekében.

Számlázási név és cím

A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

Szállítási név és cím

A házhoz szállítás lehetővé tétele.

A vásárlás/regisztráció időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

A vásárlás/regisztráció kori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

 

 

Az e-mail cím nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

 

 1. Az érintettek köre: A Honlapon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.

 

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztrációhoz szükséges adatok a regisztráció törlésével azonnal. A szerződés (házhozszállítás, szerviz szolgáltatások) teljesítéséhez szükséges adatok a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.

 

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

 

4.     Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az Adatkezelő ügyfélkapcsolati munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához
 • továbbá megilleti a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Tel.: +36/1-391-1400, Email: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: www.naih.hu).

 

 1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
  • Design Nation Kft. 1154 Budapest, Wesselényi utca 28., 
 1. Az adatkezelés jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, mely lehetővé teszi az adatkezelést abban az esetben, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

 További adatkezelési jogcím a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás, mely a megrendelést, azaz szerződést magába nem foglaló, a webáruházban igénybe vehető egyéb szolgáltatásokhoz kapcsolódik.

 

 1. Tájékoztatjuk, hogy

 

 • köteles a személyes adatokat megadni, annak érdekében, hogy a rendelése teljesíthető legyen.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy rendelését az Adatkezelő nem tudja feldolgozni.

 

Az igénybe vett adatfeldolgozók

Online kártyásfizetési rendszer üzemeltetője 

Internetes bankkártyás fizetés (Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard) 

Amennyiben ezt az opciót választod, a fizetésed a Shopify.com nemzetközileg elismert, biztonságos, minden szükséges hitelesítéssel ellátott fizetési rendszerén keresztül valósul meg (www.stripe.com), ahol az internetes fizetésre alkalmas Visa, Visa Electron, Mastercard és Maestro kártyákkal lehet kifizetni a rendelésed ellenértékét. A fizetés megegyezik a bankok hasonló szolgáltatása keretében kínált fizetési eljárással. A rendszer valamennyi tranzakciót automatikusan emailben visszaigazolja Neked. 

Szállítás

Az adatkezelő személye: cégnév: Express One Hungary Kft., adószám: 13947109-2-43, cégjegyzékszám:01 09 980899  

Az adatkezelő elérhetőségei: székhely: 1239 Budapest, Európa utca 12.  

Az adattovábbítás jogalapja: az érintett hozzájárulásán alapul. 

A kezelt adatok köre: Név (Vezetéknév, Keresztnév, Cég neve) , Cím (Utca, házszám, emelet, ajtó, város, ország, irányítószám), Telefonszám, E- mail cím. 

Az adattovábbítás célja: A Felhasználó által megrendelt termékek kiszállítása, valamint az ezzel kapcsolatos ügyintézés és kapcsolattartás lehetővé tétele. 

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, illetőleg a Felhasználó hozzájárulása visszavonásáig kezeli, ennek hiányában az adatok felvételétől számított 10 évig.  

A fentiekben rögzített adattovábbítás esetén az Adatkezelőnek Express One minősül, a Felhasználók a személyes adatok kezelésével kapcsolatos ügyekben közvetlenül az Express One-hoz fordulhatnak, a Express One jelen szakaszban megadott elérhetőségein. 

  Bravophone Kft. 

  Székhely: 1145 Budapest, Újvilág u. 50-52

  Cégjegyzékszám: 01-09- 968000

  Adószám: 23489550-2-44

  Honlap/saját adatkezelési tájékoztató: https://bravophone.com/Altalanos-Szerzodesi-Feltetelek-jALTSZERZ.html

   

  Számlázás, könyvelés, marketing, üzemeltetés támogatás és panaszkezelés

   

  1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: A megrendelésekhez és kiszállításokhoz kapcsolódó (i) számviteli feladatok ellátása (számlázás, könyvelés egyéb számviteli szolgáltatások), (ii) a webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó marketing szolgáltatások, ennek keretében grafikai fejlesztés, honlap design tervezés és egyéb olyan kapcsolódó szolgáltatások, melyek együtt járnak a Honlap admin felületeihez való hozzáféréssel, (iii) panaszkezelés, panaszok fogadása, jegyzőkönyvek elkészítése, kapcsolatfelvétel a fogyasztóval egyéb panaszügyintézés, mely magában foglalja a panaszos kapcsolattartási adatainak megismerését.

   

  1. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

   Cégnév: Design Nation Kft. 

   Székhely: 1154 Budapest, Wesselényi utca 28. 

   Levelezési cím: 1154 Budapest, Wesselényi utca 28. 

   Cégjegyzékszám: 01 09 342508 

   Adószám: HU 26745811-2-42 

   Telefonszám: + 36 20 9 729 109  

   E-mail: ugyfelszolgalat@designnation.hu  

   Weboldal: www.cylashop.com 

   

  1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: (i) A Honlap és a webáruház működtetése során az érintettek által megadott személyes adatokhoz való hozzáférés, (ii) a megrendelt termékek szállításához és számlázásához megadott adatok kezelése, (iii) a fogyasztó által előterjesztett panaszban megadott személyes adatok kezelése a panaszügyintézéshez.

   

  1. Az érintettek köre: (i) A Honlap valamennyi felhasználója, (ii) Termékek vásárlói, (iii) panaszt előterjesztők.

   

  1. Az adatkezelés célja: (i) A Honlap üzemeltetése, (ii) a Termék Vevőhöz történő eljuttatása, számlázás körében a számviteli szabályok szerinti bizonylatolási kötelezettség teljesítése, (iii) a fogyasztói panaszok kezelése.

   

  1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A jelen tájékoztatóban az egyes adatkategóriákra megadott határidők.

   

  1. Az adatfeldolgozás jogalapja: (i) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, a Honlap üzemeltetésére vonatkozó, az Adatkezelő és az adatfeldolgozó között létrejött szerződés szerinti szolgáltatások teljesítése, (ii) Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont, a számviteli szabályok által előírt bizonylatolási és egyéb jogszabályi kötelezettség teljesítése, (iii) panaszkezelés esetén a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint a fogyasztóvédelemről szóló törvényben előírtak szerinti jogi kötelezettségek teljesítése.

   

   

  Hírlevél, DM tevékenység

   

  1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében a felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

   

  2.      Az Adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzenetet, és a Vevő vagy a Honlap egyéb felhasználója korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben az Adatkezelő minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a felhasználót. A felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

  3. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

   

  Személyes adat

  Az adatkezelés célja

  Név, e-mail cím.

  Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele.

  A feliratkozás időpontja

  Technikai művelet végrehajtása.

  A feliratkozás kori IP cím

  Technikai művelet végrehajtása.

   

  1. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

   

  6.      Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

   

  7.      Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

   

  1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

   

  1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

   

  • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
  • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
  • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához
  • továbbá megilleti a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Tel.: +36/1-391-1400, Email: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: www.naih.hu).

   

  1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

  Cégnév: Filmtrack Productions and Management Kft.

  Székhely: 2142 Nagytarcsa, Petőfi utca 17.

  Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Petőfi utca 17.

  Cégjegyzékszám: 13 09 147216

  Adószám: 23358744-2-13

  Telefonszám: +36 30 534 2546

  E-mail: info@cylashop.com 

  Weboldal: www.cylashop.com

   

  1. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

   

  12.   Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő jogos gazdasági érdeke, Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont.

   

  1. Tájékoztatjuk, hogy

   

  • az adatkezelő adatkezelést csak az Ön kifejezett hozzájárulása esetén végez,
  • köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni az Adatkezelőtől,
  • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy az Adatkezelő nem tud Önnek hírlevelet küldeni.

   Panaszkezelés

   

  1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

   

  Személyes adat

  Az adatkezelés célja

  Vezeték-és keresztnév

  Azonosítás, kapcsolattartás.

  E-mail cím

  ​Kapcsolattartás.

  Telefonszám

  Kapcsolattartás.

  Számlázási név és cím

  Azonosítás, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.

   

  1. Az érintettek köre: A webáruházban vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett.

   

  1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.

   

  1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az Adatkezelő értékesítésben résztvevő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

   

  1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

   

  • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
  • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
  • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához
  • továbbá megilleti a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Tel.: +36/1-391-1400, Email: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: www.naih.hu).

   

  1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

  Cégnév: Design Nation Kft.

  Székhely: 1154 Budapest, Wesselényi utca 28.

  Levelezési cím: 1154 Budapest, Wesselényi utca 28.

  Cégjegyzékszám: 01 09 342508

  Adószám: HU 26745811-2-42

  Telefonszám: + 36 20 9 729 109

  E-mail: ugyfelszolgalat@designnation.hu

  Weboldal: www.cylashop.com


   

  1. Az adatkezelés jogalapjaa Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, olyan szerződés teljesítése, amelyben az érintett az egyik fél, továbbá a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja, az Adatkezelőt terhelő jogi kötelezettség teljesítése, melyet a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése ír elő.

   

  1. Tájékoztatjuk, hogy

   

  • az idézett jogszabály alapján panasztétel esetén köteles az azonosításhoz szükséges személyes adatokat megadni, hogy panaszát az Adatkezelő kezelni tudja.
  • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy az Adatkezelő nem tudja kezelni a beérkezett panaszt, ami egyben azt is jelenti, hogy ezen jogosultságával nem tud élni.

   

   

  Cookie-k (sütik) kezelése

   

  1. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használata az érintettek előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulásán alapul.

   

  1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

   

  1. Az érintettek köre: A Honlapot látogató valamennyi érintett.

   

  1. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése (a folyamat pontos részleteiről az ÁSZF 8. fejezetében kaphat tájékoztatást). 

   

  1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

   

  Süti típusa

  Adatkezelés jogalapja

  Adatkezelés időtartama

  Kezelt adatkör

  Munkamenet sütik (session)

   

  Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, az adatkezelő jogos érdeke

  A vonatkozó

  látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

   

  connect.sid

   

   

   

  1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az Adatkezelő rendszergazdai feladatokat ellátó munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

   

  1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az érintetteknek lehetősége van a cookie-k használatát a Honlap használatát megelőzően bármikor megtiltani. Az érintettnek általában is lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében, általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

   

  1. Az adatkezelés jogalapja: A Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, az adatkezelő jogos érdeke.

   

  1. Az adatkezelő a Facebook remarketing kódját használja. Ennek körében a következő tájékoztatást adjuk: cookie élettartam: 20 nap; adatkezelés célja: Facebook hirdetések személyre szabása; további információk: http://hu-hu.facebook.com/help/cookies/

   

   

  Google Adwords konverziókövetés használata

   

  1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

   

  1. Amikor az érintett egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, az érintett egyéb személyes adataival való összekapcsolás nélkül nem válik azonosíthatóvá.

   

  1. Amikor az érintett a Honlap bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az Adatkezelő is láthatja, hogy az érintett a hirdetésre kattintott.

   

  1. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

   

  1. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

   

  1. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

   

  1. További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:  www.google.de/policies/privacy/.

  A Google Analytics alkalmazása

   

  1. A Honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik az érintett által látogatott weblap használatának elemzését.

   

  1. Az érintett által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google az érintett IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

   

  1. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. A Honlap üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta az érintett a Honlapot, továbbá, hogy a Honlap üzemeltetőjének a Honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a Honlap és az internet használatával kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

   

  1. A Google Analytics keretein belül az érintett böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását az érintett a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy Honlapnak nem minden funkciója lesz teljeskörűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, az érintett Honlaphasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu.

    

  Közösségi oldalak

   

  1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook /Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

   

  1. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

   

  1. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

   

  1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

   

  1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

   

   

  Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

   

  1. Amennyiben az Adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a Honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az Adatkezelővel.

   

  1. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

   

  1. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor ad tájékoztatást az Adatkezelő.

   

  1. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén az Adatkezelő köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

   

  1. Az Adatkezelő ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.