Nyereményjáték

Cyla Shop nyereményjáték - feltételek és szabályzat 

  1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

A „Cyla Shop – NYERJ CYLA AJÁNDÉKOKAT elnevezésű játék („Játék”) Szervezője a FILMTRACK PRODUCTIONS&MANAGEMENT KFT. (cím:  
2142 Nagytarcsa, Petőfi utca 17.) („Szervező”). 

  1. A JÁTÉK LÉNYEGE, RÉSZVÉTEL FELTÉTELEK

2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá a Játék alatt saját Instagram felhasználói névvel („Instagram profil”) rendelkező magyar állampolgár vehet részt, aki a 2.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy („Játékos”). A Játékos saját felelősségére és kockázatára vehet részt, az alábbi feltételekkel: 

2.1.1 a Játékban azok vehetnek részt, akik az Instagram.com domain alatti “cylashop_official” nevű közösségi oldalon (a továbbiakban: „Közösségi oldal”) 2022. Március 21-én  posztolt játékfelhívásnak megfelelnek és ezzel a Szervező rendelkezésére bocsátják az Instagram oldalon megadott, 2.1.2. és a 5.1. pontokban meghatározott adataikat, továbbá 

2.1.2 jelen játékszabályzatban („Játékszabályzat”), valamint az Instagram által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételnek megfelelnek és hozzájárulnak a Szervező részére a rendelkezésére bocsátott – az Instagram regisztráció során megadott – személyes adataiknak (Instagram profilnév) a kezeléséhez (a továbbiakban együtt: „Pályázat”). 

2.2 A Játékban az vehet részt, aki a Játékszabályzatnak megfelelően legkésőbb 2022. Április 17-ig követőjévé válik a @cylashop_official Közösségi oldalnak. 

2.3 A Játékból ki vannak zárva a Filmtrack Productions and Management Kft. munkatársai és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói. 

2.4 A Játékosok a Játékban történő részvételükkel a Szervező rendelkezésére bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai és egyéb problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása stb.) a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. 

2.5 Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek. 

2.6 A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azzal pályázó Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. 

  1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játékra történő jelentkezés 2022 április 14. napjától 2022 április 17-én 16.00 óráig tart. 

  1. A JÁTÉK MENETE, NYERTES PÁLYÁZATOK

4.1. A Játékra felhívó poszt https://www.instagram.com/cylashop_official/ oldalra kerül ki 2022 április 14. napján. 

4.2 A Játékosok feladata, hogy a posztban közzétett feltételeknek megfeleljen és bekövesse a @cylashop_official oldalt, amennyiben ezt korábban még nem tette meg. 

4.3. Nyertes Pályázat: Szervező 2022 április 17-én a https://app.arbitery.com/  weboldal segítségével egy Nyertes Pályázatot sorsol ki. A Szervező egy (1db) Nyertest sorsol ki. A sorsoláson továbbá három (1 db) tartaléknyertes pályázatot sorsol ki. A tartaléknyertes a pályázatok kisorsolásának sorrendjében válik jogosulttá a Nyereményre az 5. részben írtak szerint, amennyiben az előtte álló nyertes Pályázatok bármely okból érvénytelenek vagy a nyertesek valamelyike a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül. 

4.4. Nyeremény: A Szervező egy Cyla ajándékcsomagot ajánl fel, amely tartalmaz 1 db Tyűface pólót. A Nyertes a termékekeket a GLS futárszolgálattal kapja meg.  

4.5. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható. 

  1. Nyertesek értesítése, Nyeremények átadása

5.1. A Szervező a 4.3 pontban írt kiválasztást követően, de legkésőbb 2022. április 17. 18:00 óráig értesíti a nyertes Játékost az Instagram oldalon direkt üzenetben. Az értesítés ezen módjához valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. Nyertes Játékos köteles az Értesítés megérkézését követő legkésőbb 72 órán elküldeni postai címét. A határidő jogvesztő. Amennyiben a nyertes Játékos nem küldi el a postai címét a jelen pontban meghatározott határidőn belül, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult tartaléknyertest kijelölni, és részére a Nyereményt biztosítani. 

  1. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

6.1. A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy 

6.1.1 FILMTRACK PRODUCTIONS&MANAGEMENT KFT. (cím: 2142 Nagytarcsa, Petőfi utca 17.) mint Szervező és adatkezelő és adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat (a Játékosok esetében: Instagram felhasználói név, postai cím) a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza; 

6.1.2 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Részvételi Szabályzat minden rendelkezését. 

Adatkezelő: FILMTRACK PRODUCTIONS&MANAGEMENT KFT. (cím: 2142 Nagytarcsa, Petőfi utca 17.), honlap: cylashop.com továbbiakban: Adatkezelő). 

Az Adatkezelő határozza meg jelen Játék feltételeit, biztosítja a nyereményeket és a Játék lebonyolításának feltételeit. 

Az adatkezelés célja: a Játékkal összefüggésben kapcsolattartás, adminisztráció, illetve a Nyeremény átadása. 

Az adatkezelés időtartama: a nyertesek értesítését követő fél év. Ezt követően a kezelt személyes adatok törlésre kerülnek. 

A személyes adatokhoz megismerésére jogosultak: az Adatkezelő munkatársai.  

A cylashop.com oldalon történő vásárlással és adatkezeléssel kapcsolatos adatvédelmi rendelkezésekről további információ a cylashop.com weboldalon érhető el. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintettek személyes adatainak kezelése jelen Részvételi szabályzat elfogadásával létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Játékos mint érintett az egyik fél (az (EU) 2016/679 Rendelete („GDPR”) 6. cikk 1. b)). A Játékban résztvevők a részvétellel, mint ráutaló magatartással kifejezetten elfogadják, hogy a személyes adataikat az Adatkezelő a jelen szabályzatban foglaltak szerint kezelje. 

  1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

7.1 A Szervező kizárja a felelősségét minden, az Instagram oldalt, illetve az azokat működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben az Instagram oldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok nem tud részt venni a játékban, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal. 

7.3 Szervező kizárja a felelősségét az Instagram oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. 

7.4 A Játékos saját felelősségre és kockázatára vesz részt a Játékban. 

7.5 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Részvételi szabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését, visszavonását is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. 

Budapest, 2022. április 17. 

A Szervező